תנאים כלליים להצטרף למאגר:

1. בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין; להוכחת תנאי זה על המציע לצרף אישורי השכלה.

2. המציע רשום בפנקס המקצועי הרלוונטי (כגון, בפנקס המהנדסים והאדריכלים), ככל שחלה חובת רישום.

להוכחת תנאי זה על המציע לצרף העתק רישיון.

3. על המציע להיות בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח, בתחום עיסוקו של לפחות 3 (שלוש) שנים, אלא אם כן התבקש ניסיון ארוך יותר באחד או יותר מהתחומים הספציפיים, כמפורט להלן.

להוכחת תנאי זה על המציע לצרף קורות חיים במקרה שמדובר ביחיד או פרופיל משרד/תאגיד במקרה שמדובר בתאגיד.

רשימת פרויקטים ופרטי נציג/איש קשר מטעם כל פרויקט, לרבות דרכי ההתקשרות עמו, בהתאם וכפי שיפורט להלן בטופס זה. פירוט ניסיון המציע בעבודה מול רשויות מקומיות.

במקרה שבו נדרש העסקת צוות, רשימה שמית ותעודות הסמכה של המהנדסים. וכן, יש לצרף אישור רואה חשבון לפיו הצוות מועסק על-ידי המציע.

4. המציע הינו עוסק מורשה, ככל שמדובר בתאגיד עליו להיות רשום בישראל כדין; להוכחת תנאי זה על המציע לצרף: אישור תקף מפקיד שומה, מרואה חשבון או יועץ מס, או העתק נאמן למקור, המעיד על כך, שהמציע הינו עוסק מורשה. נוסף יש לצרף אישור ניהול ספרים כדין ואישור תקף של רשות המסים על פטור מביצוע ניכוי מס במקור או על שינוי הניכוי.

ככל שמדובר בתאגיד יש לצרף: תעודת התאגדות ותדפיס מטעם הרשם הרלוונטי.

5. עמידה בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 1976- להוכחת תנאי זה על המציע לצרף: תצהיר של המציע, בנוסח התצהיר המצורף כנספח ב' לכתב הזמנה זה, חתום על-ידי מצהיר מוסמך מטעם המציע.

6. המציע אינו עומד בניגוד עניינים בכל הנוגע להעסקתו על-ידי העירייה בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 2011/2 " :נוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות מקומיות". לעמידה בתנאי זה המציע נדרש למלא שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ותצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים ולצרפם חתומים ומאומתים כדין בהמשך לטופס זה.

 

תחומי התמחות של היועץ (חובה) שדה חובה

ניתן לבחור יותר מתחום אחד

לחץ כאן להורדת השאלון