נספח לנוהל הכרה בצריכת מים כפיצוץ על פי נהלי רשות המים

1 .צריכה חריגה עבורה ייבדק יישום הנוהל הינה צריכה הגדולה ב- %150 ויותר מול הצריכה בתקופה המקבילה אשתקד.

2 .פניה למועצה להכרה בפיצוץ מים תהיה מלווה:

א. בחשבונית מפורטת של האינסטלטור שתיקן את הנזילה ובה יירשם היכן הייתה הנזילה מה הייתה מהות הנזילה והסכום ששולם עבור התיקון.

ב. במידה והתיקון נעשה באופן עצמאי יש לפנות לנציג מחלקת המים של המועצה על ידי פניה למוקד 106 כדי שיגיע ויתעד את הנזילה לפני תיקונה ולפניה למועצה לצרף את הטופס עליו חתם הנציג.

ג. במידה והתיקון נעשה באופן עצמאי ולא ניתן היה להמתין לביקור נציג מחלקת המים לפני תיקון הפיצוץ, יש להזמין את נציג מחלקת המים לביקור על ידי פניה למוקד 106 לא יאוחר מ- 7 ימים מיום תיקון הנזילה ולפניה למועצה לצרף את הטופס עליו חתם הנציג. ד. טופס בקשה המצ"ב להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה.

3 .בכל מקרה המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבקר בנכס ולבדוק את מהות הנזילה ואת התיקון שבוצע.

4 .כל הכתוב לעיל בכפוף להנחיות רשות המים.

נא להזין מספר בל 9 ספרות

 

 

 

 

אני הרשום מעלה, מצהיר בזה כי היתה נזילה ברשת הפרטית והצריכה החורגת מהצריכה הרגילה שלי נבעה מהנזילה האמורה.כמו כן, אני מצהיר כי הנזילה האמורה תוקנה; מצורפות אסמכתאות על תיקון הנזילה בנכס. לאור האמור לעיל, אבקש לקבל תעריף בעבור צריכה חריגה הנובעת מנזילה בעבור תקופת חיוב *
Browser not supported

יש לחתום באמצעות העכבר/ מסך מגע בריבוע המתאים