בהתאם לחוק עזר לכפר תבור (מודעות ושלטים), התש"ע 2010 בדבר שילוט אני מגיש בקשה:

התקנת שלט (חובה) שדה חובה

סוג השלט (חובה) שדה חובה

כנדרש בחוק, אני מצרף תרשים ובו תכנית, המראה את סוג, הצורה, החומרים, המידות של השלט שיש בדעתי להציג או לפרסם, המסגרת שעליה יוצב השלט או המתקן הנושא אותו, עם המפרט הטכני שלו, צילום המקום שיוצב בו השלט ופרטים נוספים הדרושים לשם כך

אני מתחייב למלא את החלטת המועצה. אם השילוט יותקן שלא לפי היתר או בניגוד לאישור שיינתן, תהיה המועצה רשאית להסירו ולחייבני בכל ההוצאות הקשורות בהסרה. ידוע לי ש:

1. הרישיון לשלט בתוקף עד 31.12 בכל שנה, ויש לחדשו בכל 1 בינואר.

2. הרישיון למודעה בתוקף עד תום התקופה בעבורה שולמה אגרת הרישיון.

Browser not supported

אנא חתום באמצעות העכבר / מסך מגע על גבי הריבוע המיועד