1
פרטי הבקשה
2
צירוף מסמכים
3
הצהרת המבקש

סוג הפנייה:

 

 

פרטי המבקש

עברית בלבד

עברית בלבד

 

כפי הרשום בחשבון הארנונה

כפי הרשום בחשבון הארנונה

Col 3 content area

Col 1 content area

Col 2 content area

Col 3 content area

כתובת מגורים למשלוח התו

סיבת הבקשה (חובה) שדה חובה

 

סוג הבעלות על הרכב (חובה) שדה חובה

 

 

 

 

 

עם קבלת אישור החניה הנני מתחייב בזאת:
1. להודיע למועצה בדבר שינוי מקום מגורי.
2. להודיע למועצה בדבר שינוי בעלות הרכב.
3. ידוע לי שהזכויות הנגזרות מאישור החניה באמצעות התו יחולו רק בתקופת תוקף התו.
4. להחזיר את תו החניה לחזקת המועצה במקרה של מכירת רכב על מנת לקבל תו חדש.
הנני מצהיר, כי כל המידע המפורט בבקשה ובמסמכים המצורפים לה נכון. ידוע לי כי מסירת פרטים כוזבים לעניין הגשת הבקשה ושימוש בתו שלא בהתאם להתחייבותי כמפורט למעלה הינם עבירה על החוק ולמועצה תהיה הזכות לבטל את התו. ידוע לי כי תו החניה הקודם יבוטל עם הנפקת תו זה.

הסכמת המבקש (חובה) שדה חובה

Browser not supported